Mehefin a Gorffenaf: y misoedd gorau i daclo 3000 Cymru!

Gyda diwrnod hiraf y flwyddyn yn nesáu, mae’n bryd paratoi ar gyfer yr her mynyddoedd gorau erioed i’r de o’r Alban. Mae nifer ohonom wedi clywed am Her y Tri Chopa. Wel, mae her 3000 Cymru yn fwy anodd o lawer, ac yn cynnwys cyrraedd 14 o gopaon (neu 16, yn dibynnu ar eich safbwynt) sy’n uwch na 3,000 o droedfeddi. Mae pob copa o fewn pellter gweld o’i gilydd – sy’n golygu ei bod yn bosibl, o drwch blewyn, eu cyrraedd i gyd ar droed mewn 24 awr! Ydych chi’n barod am yr her? Darllenwch ymlaen i gael gwybod rhagor …

Noder: rydym yn disgrifio 3000 Cymru fel llwybr cerdded, ond mae rhedwyr mynydd yn rhoi cynnig arni hefyd, gan ddefnyddio’r un llwybr!

Crynodeb o lwybr 3000 Cymru

Er bod yna amrywiadau, y llwybr ‘traddodiadol’ fyddai orau, yn enwedig os hwn yw eich tro cyntaf. Mae’n dechrau’n anodd (gan gynnwys sgrialfeydd a sgri) ac yn dod ychydig yn haws – os haws yw’r gair cywir – wrth i chi fynd i’r gogledd i mewn i’r Carneddau.

Pwynt allweddol i’w nodi yw y byddwch yn dechrau ar gopa’r Wyddfa. Yn ddelfrydol, dylech gyrraedd yno’r noson gynt, a gwersylla. Byddwch yn barod i beidio â chael y noswaith orau o gwsg erioed, oherwydd gall yr Wyddfa fod yn brysur yn ystod y nos, yn ogystal ag yn ystod y dydd. Efallai nad chi fydd yr unig rai i geisio mynd i’r afael â 3000 Cymru.

Mae’r llwybr yn cynnwys y copaon eraill hynny ym Mhedol yr Wyddfa sy’n uwch na 3000 o droedfeddi – gan gynnwys y drwg-enwog Grib Goch – cyn disgyn i Fwlch Llanberis a dringo’r Glyderau trwy Elidir Fawr uwchlaw chwarel llechi Dinorwig. Yna, mae’n mynd i’r dwyrain ar hyd y Glyderau, gan wyro i’r gogledd i gipio Tryfan, cyn croesi Dyffryn Ogwen ac ymlaen at y Carneddau trwy Ben yr Ole Wen.

Y peth pwysig i’w nodi yw y bydd gennych daith hir o’ch blaen erbyn i chi gyrraedd copa Foel Fras, ni waeth i ba gyfeiriad y byddwch yn edrych. Mae’r llwybr hwn yn mynd i faes parcio bach ym Mwlch y Ddeufaen, sydd ar lôn uwchben pentref Rowen yn Nyffryn Conwy, lle byddwch am weld eich tîm cymorth yn aros amdanoch gyda phaned o de ac esgidiau meddal, cyfforddus!

Map o’r llwybr:

Pwyntiau i’w hystyried

Nid yw’r daith gerdded hon yn rhwydd mewn 24 awr. Peidiwch â’i thanbrisio. Dyma ychydig o bwyntiau allweddol y dylech eu hystyried os yw Her 3000 Cymru ar eich rhestr o bethau i’w cyflawni:

  1. 1. Ewch ati fel grŵp. Peidiwch â mynd ar eich pen eich hun. Os na allwch berswadio pobl yr ydych yn eu hadnabod i fynd gyda chi, dylech ystyried mynd yn rhan o grŵp trefnedig – tebyg i hwn o Climb South West.
  2. 2. Gwnewch yn siŵr bod gennych dîm cymorth wrth law. Efallai na fydd hyn yn hawdd ei drefnu, ond gallai wneud y byd o wahaniaeth o ran llwyddiant neu fethiant eich taith. Yn benodol, gallwch adael eich pabell a’ch geriach nos gyda’r tîm yn Nant Peris (yn dilyn eich noswaith ar yr Wyddfa, a rhwng pwyntiau 4 a 5 ar y map), a gallwch gasglu pecyn dydd ysgafnach (yn ogystal â byrbrydau) cyn mynd am Elidir Fawr. Gall y tîm gwrdd â chi eto yng Nglan Dena, Dyffryn Ogwen, am egwyl fwyd/ddiod (rhwng pwyntiau 10 ac 11) ac, yn olaf, ddod i’ch casglu yn y man gorffen.
  3. 3. Byddwch yn barod i roi’r gorau iddi os bydd y tywydd yn newid, os byddwch yn cael anaf, neu, yn syml, os na fydd eich coesau’n ddigon cryf. Mae gwybod pryd i roi’r gorau iddi yn dangos aeddfedrwydd; ffolineb yw dal ati ni waeth beth. Mae copaon 3000 Cymru wedi bodoli ers amser maith, a byddant yno am amser maith i ddod – gallwch ddychwelyd rhywdro eto i roi cynnig arall arni.
  4. 4. Ni allwch gwblhau’r daith hon heb ychydig o sgrialfeydd. Mae pob un yn sgrialfa Radd 1 (gan dybio na fyddwch yn mynd i’r afael â’r Grib Bigog ar y ffordd o’r Glyderau i Dryfan, ond byddai hynny wir yn difetha eich siawns o gwblhau’r daith mewn 24 awr), ond mae cerdded ar hyd Crib Goch yn chwedlonol, a gall droi coesau’r cerddwr mynydd gorau yn jeli.
  5. 5. Arhoswch tan iddi wawrio cyn gadael copa’r Wyddfa. Peidiwch â chael eich temtio i ddechrau’n gynnar gyda thortshys – ychydig filltiroedd cyntaf 300 Cymru yw’r rhai mwyaf peryglus.

Gormod ar gyfer un diwrnod? Rhowch gynnig ar dridiau

Mae llawer o bobl yn cwblhau her 3000 Cymru dros gyfnod o fwy nag un diwrnod. Mae tridiau yn ddelfrydol, gan dybio bod eich lefel ffitrwydd yn dda. Trwy gymryd tridiau, ni fydd rhaid i chi wersylla ar yr Wyddfa, a gallwch ddefnyddio pob diwrnod yn ei dro i ddringo cadwyn benodol o fynyddoedd:

Diwrnod 1: copa’r Wyddfa, Crib y Ddysgl a Chrib Goch;

Diwrnod 2: Elidir Fawr, Y Garn, Glyder Fawr a Glyder Fach, Tryfan;

Diwrnod 3: Pen yr Ole Wen a chopaon y Carneddau.

Bydd yr amser ychwanegol hefyd yn golygu y gallwch amrywio’r llwybr yn sylweddol, ond cofiwch y gallai hyn olygu ychwanegu rhagor o esgyn a disgyn at eich antur.

Ewch i wefan Matt Elliott

Mae’r trigolyn lleol, Matt Elliott wedi llunio gwefan sy’n disgrifio llwybr 3000 Cymru yn fanwl. Byddai’n werth i chi ei darllen cyn dechrau arni.

Images courtesy: Castell y Gwynt gan Mike Peel. Crib Goch gan Diliff, Awst 2007 – photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0.