Mehefin a Gorffenaf: y misoedd gorau i daclo 3000 Cymru!

Gyda diwrnod hiraf y flwyddyn yn nesáu, mae’n bryd paratoi ar gyfer yr her mynyddoedd gorau erioed i’r de o’r Alban. Mae nifer ohonom wedi clywed am Her y Tri Chopa. Wel, mae her 3000 Cymru yn fwy anodd o lawer, ac yn cynnwys cyrraedd 14 o gopaon (neu 16, yn dibynnu ar eich safbwynt) sy’n uwch na 3,000 o droedfeddi. Mae pob copa o fewn pellter gweld o’i gilydd – sy’n golygu ei bod yn bosibl, o drwch blewyn, eu cyrraedd i gyd ar droed mewn 24 awr! Ydych chi’n barod am yr her? Darllenwch ymlaen i gael gwybod rhagor …

Noder: rydym yn disgrifio 3000 Cymru fel llwybr cerdded, ond mae rhedwyr mynydd yn rhoi cynnig arni hefyd, gan ddefnyddio’r un llwybr!

Crynodeb o lwybr 3000 Cymru

Er bod yna amrywiadau, y llwybr ‘traddodiadol’ fyddai orau, yn enwedig os hwn yw eich tro cyntaf. Mae’n dechrau’n anodd (gan gynnwys sgrialfeydd a sgri) ac yn dod ychydig yn haws – os haws yw’r gair cywir – wrth i chi fynd i’r gogledd i mewn i’r Carneddau.

Pwynt allweddol i’w nodi yw y byddwch yn dechrau ar gopa’r Wyddfa. Yn ddelfrydol, dylech gyrraedd yno’r noson gynt, a gwersylla. Byddwch yn barod i beidio â chael y noswaith orau o gwsg erioed, oherwydd gall yr Wyddfa fod yn brysur yn ystod y nos, yn ogystal ag yn ystod y dydd. Efallai nad chi fydd yr unig rai i geisio mynd i’r afael â 3000 Cymru.

Mae’r llwybr yn cynnwys y copaon eraill hynny ym Mhedol yr Wyddfa sy’n uwch na 3000 o droedfeddi – gan gynnwys y drwg-enwog Grib Goch – cyn disgyn i Fwlch Llanberis a dringo’r Glyderau trwy Elidir Fawr uwchlaw chwarel llechi Dinorwig. Yna, mae’n mynd i’r dwyrain ar hyd y Glyderau, gan wyro i’r gogledd i gipio Tryfan, cyn croesi Dyffryn Ogwen ac ymlaen at y Carneddau trwy Ben yr Ole Wen.

Y peth pwysig i’w nodi yw y bydd gennych daith hir o’ch blaen erbyn i chi gyrraedd copa Foel Fras, ni waeth i ba gyfeiriad y byddwch yn edrych. Mae’r llwybr hwn yn mynd i faes parcio bach ym Mwlch y Ddeufaen, sydd ar lôn uwchben pentref Rowen yn Nyffryn Conwy, lle byddwch am weld eich tîm cymorth yn aros amdanoch gyda phaned o de ac esgidiau meddal, cyfforddus!

Map o’r llwybr:

Pwyntiau i’w hystyried

Nid yw’r daith gerdded hon yn rhwydd mewn 24 awr. Peidiwch â’i thanbrisio. Dyma ychydig o bwyntiau allweddol y dylech eu hystyried os yw Her 3000 Cymru ar eich rhestr o bethau i’w cyflawni:

  1. 1. Ewch ati fel grŵp. Peidiwch â mynd ar eich pen eich hun. Os na allwch berswadio pobl yr ydych yn eu hadnabod i fynd gyda chi, dylech ystyried mynd yn rhan o grŵp trefnedig – tebyg i hwn o Climb South West.
  2. 2. Gwnewch yn siŵr bod gennych dîm cymorth wrth law. Efallai na fydd hyn yn hawdd ei drefnu, ond gallai wneud y byd o wahaniaeth o ran llwyddiant neu fethiant eich taith. Yn benodol, gallwch adael eich pabell a’ch geriach nos gyda’r tîm yn Nant Peris (yn dilyn eich noswaith ar yr Wyddfa, a rhwng pwyntiau 4 a 5 ar y map), a gallwch gasglu pecyn dydd ysgafnach (yn ogystal â byrbrydau) cyn mynd am Elidir Fawr. Gall y tîm gwrdd â chi eto yng Nglan Dena, Dyffryn Ogwen, am egwyl fwyd/ddiod (rhwng pwyntiau 10 ac 11) ac, yn olaf, ddod i’ch casglu yn y man gorffen.
  3. 3. Byddwch yn barod i roi’r gorau iddi os bydd y tywydd yn newid, os byddwch yn cael anaf, neu, yn syml, os na fydd eich coesau’n ddigon cryf. Mae gwybod pryd i roi’r gorau iddi yn dangos aeddfedrwydd; ffolineb yw dal ati ni waeth beth. Mae copaon 3000 Cymru wedi bodoli ers amser maith, a byddant yno am amser maith i ddod – gallwch ddychwelyd rhywdro eto i roi cynnig arall arni.
  4. 4. Ni allwch gwblhau’r daith hon heb ychydig o sgrialfeydd. Mae pob un yn sgrialfa Radd 1 (gan dybio na fyddwch yn mynd i’r afael â’r Grib Bigog ar y ffordd o’r Glyderau i Dryfan, ond byddai hynny wir yn difetha eich siawns o gwblhau’r daith mewn 24 awr), ond mae cerdded ar hyd Crib Goch yn chwedlonol, a gall droi coesau’r cerddwr mynydd gorau yn jeli.
  5. 5. Arhoswch tan iddi wawrio cyn gadael copa’r Wyddfa. Peidiwch â chael eich temtio i ddechrau’n gynnar gyda thortshys – ychydig filltiroedd cyntaf 300 Cymru yw’r rhai mwyaf peryglus.

Gormod ar gyfer un diwrnod? Rhowch gynnig ar dridiau

Mae llawer o bobl yn cwblhau her 3000 Cymru dros gyfnod o fwy nag un diwrnod. Mae tridiau yn ddelfrydol, gan dybio bod eich lefel ffitrwydd yn dda. Trwy gymryd tridiau, ni fydd rhaid i chi wersylla ar yr Wyddfa, a gallwch ddefnyddio pob diwrnod yn ei dro i ddringo cadwyn benodol o fynyddoedd:

Diwrnod 1: copa’r Wyddfa, Crib y Ddysgl a Chrib Goch;

Diwrnod 2: Elidir Fawr, Y Garn, Glyder Fawr a Glyder Fach, Tryfan;

Diwrnod 3: Pen yr Ole Wen a chopaon y Carneddau.

Bydd yr amser ychwanegol hefyd yn golygu y gallwch amrywio’r llwybr yn sylweddol, ond cofiwch y gallai hyn olygu ychwanegu rhagor o esgyn a disgyn at eich antur.

Ewch i wefan Matt Elliott

Mae’r trigolyn lleol, Matt Elliott wedi llunio gwefan sy’n disgrifio llwybr 3000 Cymru yn fanwl. Byddai’n werth i chi ei darllen cyn dechrau arni.

Images courtesy: Castell y Gwynt gan Mike Peel. Crib Goch gan Diliff, Awst 2007 – photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0. 

​May and June: the best months to tackle the Welsh 3000s!

In our regular monthly blog series, writer and hiker Phil Thomas shares the trade secrets of his passion: the Great Outdoors. He lives in North Wales and spends most of his spare time writing or walking in the hills with his girlfriend and their crazy Patterdale terriers.

With the year’s longest day approaching, it’s time to get ready for the ultimate mountain challenge south of Scotland. Many of us have heard of the Three Peaks Challenge. Well, the Welsh 3000s is much, much tougher, involving ‘bagging’ 14 (or 16, depending on your point of view!) peaks above 3,000ft.

They’re all within viewing distance of each other – which makes it possible – just – to do them all on foot in 24 hours! Think you’re up to challenge? Read on to find out what’s involved…

Note: we describe the Welsh 3000s as a walking route – although fell-runners tackle it too using this same route!

A summary of the Welsh 3000s route

While there are variations, the ‘traditional’ route is your best bet, especially if it’s your first time. It starts hard (including scrambles and scree) and gets a little easier – if that’s the right word – as you head north into the Carneddau.

A key point to note is that you start on the summit of Snowdon. Ideally, get there the evening before and camp. Be prepared for not the best night’s sleep in your life, as Snowdon can be busy at night as well as during daylight hours. You may not be the only ones tackling the Welsh 3000s.

The route takes in the other 3000ft peaks in Snowdon’s horseshoe – including notorious Crib Goch – before descending into the Pass of Llanberis and climbing into the Glyders via Elidir Fawr above Dinorwig slate mines. It then tracks east across the Glyders, diverting north to capture Tryfan, before crossing the Ogwen Valley and onto the Carneddau via Pen yr Ole Wen.

The key thing to note is that by the time you bag Foel Fras you’ve got a long walk out whichever way you look. This route heads for a small car park at Bwlch y Ddeufaen on a lane above Rowen village in the Conwy Valley, where you really want your support team waiting for you with a cup of tea and some soft, comfy shoes!

A map of the route:

Points to consider

This walk is not easy in 24 hours. Do not underestimate it. Here are some key points you should consider if the Welsh 3000s Challenge is on your things-to-do list:

  1. 1. Do it as a group. Don’t go it alone. If you can’t get people you know to tackle it with you, consider going along as part of an organised group – such as this from Climb South West.
  2. 2. Have a support team available. This may not be easy to arrange but could make all the difference to the success or failure of your walk. In particular you can dump your overnight tent and stuff with them at Nant Peris (following your night on Snowdon and between points 4 and 5 on the map) and you can pick up a lighter day pack (and snacks) before you head off for Elidir Fawr. They can pick you up again at Glan Dena in the Ogwen Valley with another food/drink break (between points 10 and 11) and finally, come and get you from the end point.
  3. 3. Be prepared to bail out if the weather changes, you suffer an injury or you simply don’t have the legs. It shows maturity that you know when to quit, and stupidity if you don’t. The Welsh 3000s have been around a long time and they’ll be around for a long time yet – so you can always come back another day and try again.
  4. 4. You cannot complete this walk without a few scrambles. They’re all Grade 1 (assuming you don’t tackle Bristly Ridge on the way from the Glyders to Tryfan, but that would really wreck your chances of completing the route in 24 hours) but exposure on the Crib Goch ridge is the stuff of legends and can turn the legs of even the most seasoned hillwalkers to jelly.
  5. 5. Wait until dawn light before setting off from Snowdon summit. Don’t be tempted to head off early with torches – the first few miles of the Welsh 3000s are the most dangerous.

Too much for one day? Try three

Lots of people take up the Welsh 3000s over the course of more than one day. Three days is ideal, assuming of course you have a good level of fitness. Taking three days means you can skip camping on Snowdon and instead use each day to tackle the distinct mountain ranges:

Day One: Snowdon summit, Crib y Ddysgl and Crib Goch;

Day Two: Elidir Fawr, Y Garn, Glder Fawr and Fach, Tryfan;

Day Three: Pen yr Ole Wen and the Carneddau peaks.

The extra times also means you can vary the route quite considerably, but bear in mind that this may mean adding more ascent and descent to your adventure.

Check out Matt Elliott’s Website

Local Matt Elliott has created a website describing the Welsh 3000s route in detail. It’s well worth a read before you set off.

Images courtesy: Castell y Gwynt by Mike Peel. Crib Goch, Snowdonia by Diliff, August 2007 – photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0.